Menu
0
Altijd gratis samples bij je bestelling
Gratis verzending vanaf €50,00 in NL
Snelle levering
Achteraf betalen mogelijk

Algemene voorwaarden

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Body & Vital Medispa: Huidinstituut Body & Vital Medispa B.V.; Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Body & Vital Medispa; Overeenkomst: de overeenkomst voor levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Body & Vital Medispa voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Body & Vital Medispa erkend.
3. In het geval deze voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
4. Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

ARTIKEL 2 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Body & Vital Medispa.
2. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Body & Vital Medispa eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Body & Vital Medispa of een door Body & Vital Medispa verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Body & Vital Medispa en de consument hieraan gebonden.
4. Aanbiedingen van Body & Vital Medispa gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5. Body & Vital Medispa kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Prijzen
1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW).
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst vinden niet plaats, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

ARTIKEL 4 - Aflevering
1. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Body & Vital Medispa verzendkosten in rekening brengen.
2. De levering van zaken vindt plaats op het bij Body & Vital Medispa bekende afleveradres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
3. De consument dient voor ontvangst van de producten te (laten) tekenen. Dit is slechts anders indien de consument gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument. De retourvracht alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken komen tevens geheel voor rekening van de consument, tenzij de consument op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of vervanging van de zaak inroept.
5. Aan de leveringsplicht van Body & Vital Medispa zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Body & Vital Medispa geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 5 – Levertijd
1. Een door Body & Vital Medispa opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Body & Vital Medispa zijn.
2. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, zal Body & Vital Medispa trachten binnen 24 uur levering te doen plaatsvinden.
3. Indien zaken bij de leverancier op voorraad zijn, zal Body & Vital Medispa trachten binnen 5 werkdagen levering te doen plaatsvinden.
4. Bij zaken die niet op voorraad of niet meer leverbaar zijn, die om andere redenen vertraagd zijn, of waarvan de levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen een maand na plaatsing van de bestelling bericht over de mogelijkheden en heeft hij in dat geval recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

ARTIKEL 6 – Ontbinding
1. Onverminderd de rechten van Body & Vital Medispa op basis van de wet is Body & Vital Medispa gerechtigd, door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de consument, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de consument, indien na het sluiten van de overeenkomst aan Body & Vital Medispa omstandigheden ter kennis komen die Body & Vital Medispa goede grond geven te vrezen dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, of indien Body & Vital Medispa bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie), alsmede in geval van faillissement van de consument, een eigen aanvraag tot faillissement door de consument, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de consument of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Body & Vital Medispa zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Body & Vital Medispa bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. De consument heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Body & Vital Medispa, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Body & Vital Medispa heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Body & Vital Medispa. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Body & Vital Medispa na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de consument kosteloos wordt terugbetaald (exclusief verzendkosten).

ARTIKEL 7 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Body & Vital Medispa geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Body & Vital Medispa en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
2. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Body & Vital Medispa de verbintenis had moeten nakomen.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Body & Vital Medispa niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Body & Vital Medispa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 8 – Garantie
1. Body & Vital Medispa biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie (voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de consument voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
2. Body & Vital Medispa is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Body & Vital Medispa) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Body & Vital Medispa. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Body & Vital Medispa schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
4. Indien klachten van de consument door Body & Vital Medispa gegrond worden bevonden, zal Body & Vital Medispa naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Body & Vital Medispa en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Body & Vital Medispa) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Body & Vital Medispa gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Body & Vital Medispa voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5. Body & Vital Medispa is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6. Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de consument jegens Body & Vital Medispa in gebreke is;
B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Body & Vital Medispa en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 9 – Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling middels één van de op de site aangegeven wijzen plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
2. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Body & Vital Medispa en de verplichtingen van de consument jegens Body & Vital Medispa onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien Body & Vital Medispa haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
5. Indien Body & Vital Medispa kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door Body & Vital Medispa aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij Body & Vital Medispa zolang de consument de vorderingen van Body & Vital Medispa uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Body & Vital Medispa wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
2. De door Body & Vital Medispa geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Body & Vital Medispa of een door Body & Vital Medispa aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Body & Vital Medispa haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Body & Vital Medispa zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Body & Vital Medispa.

ARTIKEL 11 - Privacy
1. Body & Vital Medispa respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Body & Vital Medispa niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
2. Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Body & Vital Medispa kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Body & Vital Medispa (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze
informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Body & Vital Medispa. De consument geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Body & Vital Medispa is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

ARTIKEL 12 – Intellectuele eigendom
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Body & Vital Medispa geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Body & Vital Medispa en/of haar leveranciers.
2. Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Body & Vital Medispa is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De consument kan voor vragen en/of klachten bellen naar Body & Vital Medispa’s Customer Care helpdesk op het nummer 030-6567586 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 – 17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld, indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
3. De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de consument het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Body & Vital Newsletter Member

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis